Kaitsealane koostöö

Taani ja Eesti tiheda kaitsealase koostöö algus ulatub 1990. aastate algusesse.

Kaitseatašee
Taani kaitseatašee, kes resideerib Taani Saatkonnas Vilniuses, on akrediteeritud kolme Balti riiki. Kaitseatašee eesmärk on säilitada ja edendada Taani ja Balti riikide vahelist bilateraalset sõjalist kaitsekoostööd. Taani praegune kaitseatašee kolonel Niels Henrik Johansen alustas tööd augustis 2018. aastal.

NATO suurendatud kohalolek (NATO enhanced Forward Presence – eFP)
NATO tippkohtumisel Varssavis 2016. aasta juunis otsustasid liikmesriigid tugevdada NATO kohalolekut Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Lepiti kokku NATO vägede "pidev suurendatud kohalolek rotatsiooni korras (eFP)". Kokkuleppe tulemusel moodustati neli hargmaist lahingugruppi, üks igas riigis. Leedus eFP on lahingugrupi juhtriik Saksamaa, Eestis Suurbritannia. Taani panustab Tapal asuvas eFP lahingugrupis 200 sõduriga 1000st. Esimest korda saatis Taani sõdurid Eestisse 2018. aastal ja teeb seda uuesti 2020. aastal. Suurbritannia juhitud eFP lahingugrupp allub Eesti 1. jalaväebrigaadile.

NATO Balti õhuturbeteenistus (NATO Baltic Air Policing – BAP)
Kuna Balti riikidel puudub endal täielik võimekus, on NATO alates 2004. aastast BAP-i missiooni kaudu aidanud kaitsta Balti riikide õhuruumi. Taani on BAP-missiooni aktiivselt panustanud, osaledes seitsmes rotatsioonis: 2004, 2009, 2011, 2013, 2014, 2018 ja 2019. Aastal 2014 võõrustas Taani hävituslennukeid Ämari lennubaas Eestis, ülejäänud kuus BAP-i missiooni on läbi viidud Leedu Šiauliai lennubaasist. Järgmine rotatsioon, mis hõlmab 2021. aasta viimaseid kuud, toimub Leedust nelja Taani lennukiga F-16, mida toetab umbes 60 töötajat.

Alaline NATO meregrupp (NATO’s Standing Maritime Groups)
Taani ja Baltimaade mereväelased osalevad regulaarselt NATO alalises meregrupis 1 ja NATO alalises miinitõrjerühmas 1. Kahe meregrupi peamised tegevuspiirkonnad asuvad Läänemeres, aga ka Atlandi ookeani põhja- ja idaosas. Meregrupid tugevdavad NATO kohalolekut piirkonnas ning osalevad harjutustel ja õppustel.

NATO Põhjadiviis (NATO Multinational Division North – MND N)
Varem on Taanil olnud niinimetatud brigaadiprojekti kaudu ulatuslik kahepoolne koostöö Balti riikidega, mille käigus aastatel 2004-2010 Riias paiknenud Taani nõuande- ja väljaõppepersonal (DATS) aitas kaasa sõjalise suutlikkuse suurendamisele Eestis, Lätis ja Leedus. Aastal 2010 naasis koolituspersonal Taanisse, kuid koostöö jätkus Taani divisjoni kaudu. Rahvuslik Taani diviis muudeti 2019. aasta märtsis NATO Põhjadiviisiks, et võimaldada NATO relvajõudude struktuuride osalemine ja tõsta piirkonnas oluline NATO lipp. Taani, Eesti ja Läti on Põhjadiviisi raamriigid. Diviisi toetavad paljud teised NATO riigid, nt. Leedu, kes on diviisi peakorterisse lähetanud kaks staabiohvitseri. Diviisi peakorter asub kahes kohas: üks osa asub Lätis Ādažis ja teine Taanis Karupis. Taani, Eesti ja Läti jalaväebrigaadid on diviisiga ühendatud.

NATO julgestusmeetmed (NATO Assurance Measures)
Alates Ukraina kriisist on NATO on suurendanud oma kohalolekut alliansi idaosas. Selle eesmärk on kinnitada Venemaaga ühist piiri omavatele liikmesriikidele, et NATO täidab vajadusel oma artiklis 5 sätestatud vastutust. Selle raames on Taani ja Baltimaad osalenud paljudel õppustel Läänemere piirkonnas, nt. Baltimaade juhitud mereväeõppustel, mis keskenduvad miinitõrjemeetmetele; Taani juhitud maaõppustel, mille eesmärk on kavandada ja harjutada rahvusvahelisi maismaaoperatsioone, ning USA juhitud õppustel, mis keskenduvad õhuväetoetustele merel.

NATO staabielement (NATO’s Force Integration Units – NFIU)
Osana NATO kohanemisest idast ja lõunast pärit julgeolekuküsimustega otsustas NATO 2014. aastal avada Bulgaarias, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Rumeenias, Slovakkias ja Ungaris kaheksa staabielementi (NFIU). Need väikesed üksused esindavad nähtavat ja püsivat NATO kohalolekut neis liikmesriikides. NFIUde peamine ülesanne on edendada koostööd kohalike kaitsejõudude ja NATO kõrgema valmisoleku jõudude vahel sõjalis-poliitiliste kriiside ajal. Täpsemalt pakuvad need väikesed üksused laialdast planeerimise tuge, et hõlbustada liitlasvägede kiiret lähetamist alliansi idaossa ja toetada kollektiivkaitse kavandamist. Samuti teevad nad koostööd vastuvõtvate riikidega logistikavõrkude, transporditeede ja toetava infrastruktuuri väljaselgitamiseks. Iga NFIU on rotatsiooni korras mehitatud umbes 40 töötajaga. Taani panustab Läti ja Leedu NFIUsse mõlemas riigis ühe ohvitseriga.

NATO tippkeskused (NATO Centres of Excellence – CoE)
Tippkeskused on rahvusvahelised sõjalised organisatsioonid, mis koolitavad ja õpetavad NATO liikmes- ja partnerriikide juhte ja spetsialiste. Nad abistavad doktriinide väljatöötamisel, tuvastavad omandatud õppetunnid, parandavad koostalitlusvõimet ja võimekust ning katsetavad ja valideerivad kontseptsioone katsetamise teel. Ehkki praegused 25 NATO tippkeskust ei kuulu NATO juhtimisstruktuuri, on nad olulised NATO juhtimiskorralduse toetajad. Taani on Eesti juhitud NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse liige Tallinnas alates 2019. aasta juunist. Lisaks on Taani taotlenud Läti juhitud NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsi Keskuse liikmeks saamist Riias. Taani panustab mõlemas keskuses ühe vanemkonsultandiga.

Ühendatud Ekspeditsioonivägi (Joint Expeditionary Force – JEF)
Balti riigid ja Taani kirjutasid 30. novembril 2015 alla Suurbritannia juhitud JEF-i moodustamise lepingule. JEF on rahvusvaheline ühendatud sõjaline jõud, mida saab kiiresti kogu maailmas kasutada kogu operatsioonide spektri jaoks. See hõlmab evakueerimist, suuremat humanitaarkriisi, suutlikkuse suurendamist ja rahuvalvemissioone kuni sõjategevuseni välja. Lisaks Balti riikidele ja Taanile osalevad väe moodustamises Suurbritannia, Norra, Holland, Rootsi ja Soome. JEF-i tuleks tajuda kui NATO täiendust ning koostöö ja võimaliku lähetamise põhimõtted põhinevad NATO standarditel, mis võimaldab JEF-i integreerida teistesse NATO relvajõududesse. JEF saavutas tegutsemisvalmiduse 2017. aastal osana NATO kiirreageerimisjõududest (VJTF). Aastal 2019 viis JEF läbi ulatusliku õppuse Läänemerel, sealhulgas amfiibrandumisi Baltimaade kallastel.

Põhjamaade kaitsekoostöö (Nordic Defence Cooperation – NORDEFCO)
NORDEFCO raames on Taani ja teised Põhjamaad teinud tihedat koostööd Balti riikide kaitsereformide läbiviimisel. 2016. aastal allkirjastasid Põhjamaad vastastikuse mõistmise memorandumi, mis tugevdab Balti regiooni julgeolekut, hõlbustades juurdepääsu üksteise õhu-, mere- ja maismaaterritooriumidele.

Kaitseliidu koostöö
Taani Kaitseliit on teinud 1990. aastatest alates ulatuslikku koostööd kolme Balti riigi riigikaitse vabatahtlike jõududega. Taanis, Eestis, Lätis ja Leedus 2015. aastal allkirjastatud suunised määravad selle koostöö prioriteedid, tuues välja sellised valdkonnad nagu suutlikkuse suurendamine, organisatsiooni arendamine, haridus, koolitus ja õppused nii Taanis kui ka Baltimaades.

Raamat: Mikkel Kirkebaek - Danish Volunteers in Estonian War of Independence (PDF)


NATO enhanced Forward Presence

Taani Kaitseministeerium

Eesti Kaitseministeerium

NATO Air Policing

NATO Centres of Excellence

kontakt

Kaitseatašee
Niels Henrik Johansen
nielsj@um.dk
Telefon: +370 69957760
Twitter: @DkDefatBaltic

Embassy of Denmark in Lithuania
T. Kosciuskos gatve 36
01100 Vilnius
Lithuania


Assistent (Tallinnas)
Jakob Baltzer Henriksen 
jakher@um.dk